ਸੰਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ . . .

ਸੰਪਰਕ
ਸੰਪਰਕ ਪਤਾ ਮੁਖੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਭਾਰਤ-147002
ਸੰਪਰਕ ਫੋਨ +91-175-3046240
+91-175-3046241
ਈ-ਮੇਲ head_linguistics@pbi.ac.in
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿਭਾਗ (http://punjabiuniversity.ac.in/dlpl)
ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ (http://punjabicomputer.com)