ਐਮ. ਏ. ਪੰਜਾਬੀ
_____________________________________________________________________ਐਮ. ਏ. ਪੰਜਾਬੀ (ਸਮੈਸਟਰ-I)
ਐਮ. ਏ. ਪੰਜਾਬੀ (ਸਮੈਸਟਰ-II)
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ : ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ
ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਜੀ : ਆਧੁਨਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਕਾਵਿ
ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ : ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ
ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਜੀ : ਆਧੁਨਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਕਾਵਿ
ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ
ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ : ਮੁੱਢਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ
ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਜੀ : ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ
ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ : ਮੁੱਢਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ
ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਜੀ : ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ
ਸਾਹਿਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਹਿਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ
ਐਮ. ਏ. ਪੰਜਾਬੀ (ਸਮੈਸਟਰ-III)
ਐਮ. ਏ. ਪੰਜਾਬੀ (ਸਮੈਸਟਰ-IV)
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ : ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ
ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਜੀ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ
ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ : ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ
ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਜੀ : ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ (ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ)
ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ
ਸੂਫ਼ੀ ਅਤੇ ਬੀਰ ਕਾਵਿ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ